Obchodní podmínky

Smluvní ujednání - Obchodní podmínky Seznam firem Czech s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (OP) jsou obsahem Smlouvy mezi společností Seznam firem Czech s.r.o., se sídlem Platnéřská 90/13, 11000 Praha, IČ: 03562662, zapsanou. v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 233891 (dále jen SFCz) a příjemcem nabídky na uzavření Smlouvy - fyzickou či právnickou osobou (výlučně pak v obou případech podnikateli), obcí či kraji, nebo příspěvkovými organizacemi vstupujícími do hospodářské soutěže, které obdrží předloženou nabídku a právním jednáním provedením úhrady první platby akceptovali předloženou nabídku k uzavření Smlouvy (dále jen Klient). Předkladatel nabídky vylučuje uzavření Smlouvy s nepodnikateli, zejména pak spotřebiteli. Veškeré údaje o oslovených podnikatelích jsou výlučně z veřejných rejstříků a SFCz tyto údaje neshromažďuje.

2. Poskytovaná služba

SFCz je provozovatelem internetového vyhledávacího portálu na adrese www.sf-czech.cz , a za úplatu poskytuje službu uveřejnění informací o Klientovi na tomto portálu, s uvedením jeho identifikačních, oborových nebo geografických údajů. SFCz tyto informace Klienta uspořádává geograficky a oborově, umožňuje jejich vyhledávání a pomáhá tak propagaci podnikatelské činnosti Klienta.

3. Nabídka k uzavření Smlouvy

Doručení nabídky na této listině je právním jednáním SFCz, kdy adresátovi nabídky nebo dalším zájemcům – podnikatelům nabízí uzavření Smlouvy ve smyslu §1731 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. o poskytování služeb uvedených v čl. 1, za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami. Příjemce nabídky nebo jakýkoliv jiný zájemce (vždy však výlučně podnikatel) akceptuje předloženou nabídku provedením úhrady na účet a dle údajů na hlavní straně tohoto listu, a to za první období čerpání služeb. V případě, že nabídku akceptuje jiný podnikatelský subjekt, je jeho povinností oznámit a řádně identifikovat svou obchodní firmu a další údaje k uveřejnění tak, aby byla zajištěna informační hodnota služeb SFCz. Nabídka k uzavření Smlouvy je platná do 30. 4. 2019. Práva a povinnost stran z této Smlouvy nejsou dotčena v případě, že fyzická osoba podnikatel po uzavření Smlouvy ukončí či přeruší svou podnikatelskou činnost. Pro odstranění nejasností se má za to, že fyzická osoba s řádným živnostenským oprávněním, která akceptuje nabídku bez uvedení identifikačního čísla podnikatele, přijímá nabídku v rámci své podnikatelské činnosti a nikoliv jako spotřebitel.

4. Trvání smluvního vztahu, odstoupení od Smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne akceptace nabídky do 31. 12. 2019 s možností jejího prodloužení na dobu neurčitou. V případě, že Klient písemně neoznámí ve lhůtě do 15. 12. 2019 k rukám SFCz, že na dalším trvání smlouvy nemá zájem, dochází automaticky k prodloužení smluvního vztahu na dobu neurčitou. Klient je oprávněn odstoupit od této Smlouvy uzavřené na dálku ve lhůtě 14 dní od provedení první platby jako akceptace Nabídky, a to písemně. Účinky odstoupení jsou zachovány, pokud je poslední den lhůty doručeno odstoupení na adresu sídla SFCz. Z důvodu identifikace Klientů a chybných údajů obsažených v jejich platbách, musí odstoupení od Smlouvy obsahovat údaje o účtu, na který žádá odstupující vrácení finančních prostředků, a uvedení data, kdy byla platba (akceptace provedena). V takovém případě je SFCz povinno vrátit poskytnuté plnění k rukám Klienta do 30 dnů. V případě platby spotřebitelem je SFCz povinen a oprávněn vrátit přijaté plnění bez odkladu poté, co identifikuje plátce jako spotřebitele nebo je spotřebitelem vyzván, a to na účet, z kterého bylo plnění přijato.

5. Cena a platební podmínky

Cena Služeb dle čl. 1. se sjednává na 2381,-Kč vč. DPH za kalendářní čtvrtletí poskytování služeb. Úplata za každé kalendářní čtvrtletí je splatná do 14. dne příslušného kalendářního čtvrtletí. Klient bere na vědomí a zavazuje se, že bude hradit cenu služby na účet SFCz automaticky. SFCz se zavazuje, že bude fakturovat cenu služby čtvrtletně v souladu s termíny splatností řádnými daňovými doklady zasílanými obyčejnou poštou, a pro případ jejich vyžádání je Klientovi bez odkladu elektronicky poskytne v souladu se svými zákonnými povinnostmi. Povinnost Klienta k platbě služby řádně a včas není dotčena vadami v poštovní rozesílce daňových dokladů. Pro případ prodlení s platbou sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.

6. Obsah uveřejnění, parametry služby

Klient akceptací nabídky dává souhlas, aby SFCz údaje Klienta po celou dobu smluvního vztahu uveřejňovalo komerční veřejně dostupné údaje Klienta, tyto spravovalo, třídilo a opravovalo zjevné chyby či neaktuální data, a též použilo případné grafické symboly, loga či vizuály Klienta za účelem propagace inzerce Klienta na portále sf-czech.cz. Klient nese odpovědnost za správnost údajů a dalších prvků to, že jejich užití není v rozporu s právem ani veřejným pořádkem, zejména pak neporušuje duševní vlastnictví třetích osob. V případě, že obsah uveřejnění Klienta bude zjevně porušovat práva duševního vlastnictví třetích osob, bude hanlivé, urážlivé, rasistické či jinak zjevně v rozporu s dobrými mravy, je SFCz oprávněn uveřejněné údaje opravit či zcela smazat tak, aby k porušování práv třetích osob či zákona nedocházelo. SFCz garantuje dostupnost služeb v rozsahu 95% SLA za kalendářní měsíc při MTTR maximálně 48 hodin. Servisní a technické podněty ze strany Klientů přijímá SFCz na adrese: info@sf-czech.cz, která je též kontaktní adresou pro úpravu uveřejňovaných údajů.

7. Ochrana osobních údajů fyzických osob

SFCz oslovuje a rozesílá nabídky na svou činnost výlučně na základě veřejně dostupných údajů ve veřejných rejstřících, přičemž nekupuje databáze dodané třetími osobami, ani si žádné databáze nesmluvních partnerů netvoří. SFCz neshromažďuje a neuchovává data oslovených, kteří s SFCz nejsou ve smluvním vztahu, a o svých klientech uchovává pouze a výlučně údaje veřejně dostupné či klientem aktivně poskytnuté za účelem plnění povinností dle této Smlouvy. SFCz nakládá s osobními daty fyzických osob – podnikatelů pouze v rozsahu odpovídajícímu plnění uzavřené smlouvy, a v rozsahu a způsobem, který ukládá zákon, zejména zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví. Akceptací nabídky uděluje podnikající fyzická osoba ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 ve prospěch SFCz souhlas k zpracování osobní údajů fyzické osoby v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní spojení, a případně další údaje předané samotnou fyzickou osobou prostřednictvím webu SFCz a jeho administrativní části. Plnění povinností SFCz dle této Smlouvy a poskytnutí sjednaných služeb je účelem tohoto shromažďování. SFCz neposkytuje žádná data mimo země EU. Klient fyzická osoba může žádat o výmaz, zúžení či aktualizaci osobních dat až do rozsahu, který je potřebný pro plnění smluvních či zákonných povinností SFCz. Případný výmaz až do požadovaného rozsahu, zúžení či aktualizace z důvodu výlučně na straně fyzické osoby – klienta SFCz však nemá vliv na povinnost klienta plnit dle této Smlouvy, a nejedná se o vadné plnění ze strany SFCz či způsob ukončení smluvního vztahu. Klient – fyzická osoba má právo kdykoliv vrátit rozsah informací o jeho osobě do původního rozsahu, přičemž rozsah inzerce či neinzerce, či jeho obsah je volbou a rozhodnutím klienta, které není považováno za změnu či ukončení služeb ze strany SFcz.

8. Řešení sporů

Veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy, budou rozhodnuty s vyloučením pravomoci obecných soudů v rozhodčím řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Strany se dohodly, že spor bude rozhodovat rozhodce jmenovaný statutárním orgánem Společnosti rozhodců s.r.o., IČ 26816113 a vybraný z řad rozhodců pro spotřebitelské spory se sídlem v obcích Olomouc či Brno. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Dále se smluvní strany dohodly, že rozhodci bude uhrazen poplatek za rozhodčí řízení ve výši 3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 2.000,- Kč + DPH. Rozhodce zašle žalobu s výzvou k vyjádření žalovanému, který je povinen se vyjádřit do 10 dnů od doručení výzvy a spolu s vyjádřením předložit důkazy na podporu svých tvrzení. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že spor může rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Smluvní vztah mezi stranami se řídí zák. č. 89/2912 Sb. platným v ČR.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné po celou dobu trvání smluvního vztahu. Tato listina je nabídkou k uzavření smlouvy, výslovně pak není daňovým dokladem.

Přidejte se